REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.VLINSS.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

   1. Strona internetowa pod domeną www.vlinss.pl jest stroną o charakterze informacyjnym, prowadzoną w celu zaprezentowania za pośrednictwem sieci Internet oferty usługowej realizowanej w ramach prowadzonej przez Arletę Kur działalności gospodarczej pod firmą Vlinss Arleta Kur.
   2. Administratorem i właścicielem Strony internetowej jest Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss Arleta Kur, z siedzibą w Iławie (14-200), ul. Wyszyńskiego 31C lok. 1, działająca również przez swój oddział w Ostródzie (14 – 100), ul. Czarnieckiego 10, NIP: 7441657365, REGON: 280338035.
   3. Poprzez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
   a. Strona internetowa – strona internetowa www.vlinss.pl lub odpowiednia podstrona umieszczona pod tą domeną, prowadzona i funkcjonująca zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   b. Regulamin – niniejszy akt określający warunki i zasady funkcjonowania Strony internetowej, nieodpłatnie udostępniany Użytkownikowi w każdym czasie za pośrednictwem Strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;
   c. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Strony internetowej;
   d. BOK – Biuro Obsługi Klienta, indywidualne konto Użytkownika funkcjonujące w ramach Strony internetowej, dostępne wyłącznie po wyprowadzeniu nadanego przez Administratora identyfikatora sprawy;
   e. Usługa – usługa świadczona przez Arletę Kur prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Vlinss, na indywidualne życzenie Użytkownika drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U.2013.1422 j.t z późn. zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności korzystanie ze Strony internetowej, w tym formularza kontaktowego i BOK;
   f. Zasoby/Treści – wszelkie dane, informacje, ogłoszenia, pliki, teksty, artykuły, formularze, grafiki, logo, zdjęcia i filmy udostępniane na Stronie internetowej www.vlinss.pl.

§ 2. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

   1. Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss Arleta Kur udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Strony internetowej możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
   a. udostępnianie na indywidualne żądanie Użytkownika danych umieszczonych na Stronie internetowej poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, w tym informacji o usługach wykonywanych w ramach prowadzonej działalności;
   b. udostępnienie formularza kontaktowego, umożliwiającego wysyłanie poprzez system informatyczny wiadomości;
   c. udostępnienie BOK, umożliwiającego dostęp do informacji o statusie zgłoszonej sprawy, jak również prowadzenie korespondencji elektronicznej z opiekunem sprawy.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
   2. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usług jest: a. możliwość korzystania z komputera lub innego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego z dostępem do sieci Internet;: b. oprogramowanie posiadające funkcjonalność przeglądarki internetowej, umożliwiające wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, z włączoną obsługą Javascript oraz akceptujące pliki „cookies”.
   3. Strona internetowa zawiera Zasoby chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Wszystkie Treści na niej prezentowane nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora.
   4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Strony internetowej. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 4. Odpowiedzialność Właściciela Strony internetowej

   1. Właściciel Strony internetowej – Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss oświadcza, iż wszelkie treści udostępniane przez serwis www.vlinss.pl, przygotowane i redagowane są z należytą starannością.
   2. Informacje publikowane na Stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba że literalnie wskazują na to, iż dana treść taką ofertą jest i zawiera w swojej treści frazę „oferta handlowa” lub „oferta sprzedaży”.
   3. Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, podjęte w oparciu o zasoby udostępniane w serwisie www.vlinss.pl.
   4. Ponadto Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z zasobów serwisu ze względu na brak dostępu związanego z awarią systemu, łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki niewłaściwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód spowodowanych przez błędne ich działanie.

§ 5. Odpowiedzialność Użytkowników

   1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich, Użytkownik odpowiada za poinformowanie tych osób o tym fakcie i uzyskanie zgody na podanie ich danych, z wyjątkiem sytuacji uregulowanych odrębnymi przepisami prawa.
   2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treści udostępniane, publikowane na Stronie internetowej. Poprzez udostępnianie i publikowanie treści na Stronie internetowej rozumie się również publikację na kontach indywidualnych prowadzonych przez Arletę Kur w ramach działalności gospodarczej w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Google.
   3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wywołać zakłócenia czy uszkodzenia na Stronie internetowej.
   4. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony informacji umożliwiających jego identyfikację w trakcie korzystania ze Strony internetowej, w tym przede wszystkim do nieudostępniania identyfikatora do BOK osobom nieupoważnionym.

§ 6. Dane osobowe

   1. Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.
   2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss Arleta Kur, z siedzibą w Iławie (14-200), ul. Wyszyńskiego 31C lok. 1, działająca również przez swój oddział w Ostródzie (14 – 100), ul. Czarnieckiego 10, NIP: 7441657365, REGON: 280338035. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce ochrony prywatności i cookies dostępnej również na stronie www.vlinss.pl.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

   1. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Strony internetowej oraz informacje o naruszeniach Regulaminu dokonanych przez Użytkowników, można zgłaszać na adres e-mail: vlinss@vlinss.pl.
   2. Użytkownik korzystający z usług wyszczególnionych w § 2 niniejszego Regulaminu ma prawo składania reklamacji na adres e-mail: vlinss@vlinss.pl.
   3. Zgłaszane przez Użytkownika zastrzeżenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu oraz adres e-mail Użytkownika, umożliwiający zwrotny kontakt w sprawie zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.
   4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona Użytkownikowi w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, w zakresie zgodnym z ust. 3 powyżej.

§ 8. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:
   a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02),
   b. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).
   2. Arleta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vlinss Arleta Kur zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.vlinss.pl.
   3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie internetowej.