Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów,

 • Dobrowolne ubezpieczenie AUTOCASCO,

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu Międzynarodowym (System Zielonej Karty),

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego,

 • Ubezpieczenia ASSISTANCE,

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków związane z wypadkami powstałymi w trakcie użytkowania pojazdu.

2. Ubezpieczenia majątkowe:

 • Ubezpieczenia rolne:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

  • Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych,

  • Ubezpieczenie upraw,

  • Ubezpieczenia zwierząt.

 • Ubezpieczenia majątkowe ludności w miastach:

  • Ubezpieczenie mieszkań,

  • Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i letniskowych.

 • Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe:

  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Oferujemy również pomoc ubezpieczeniową, doradztwo i konsultacje.